Dzisiaj jest: 5 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz: Kira, Bonifacy, Waleria

Warunki ogólne

Przedsiębiorstwo Transportowe Marian Strama

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU PRZYCZEP1. Zasady ogólne

1.1. Warunki ogólne wynajmu przyczep określają prawa i obowiązki stron wynajmu. Strony wynajmu podpisując umowę najmu przyczepy, zwanej dalej umową, oświadczają, że warunki te wiążą strony wynajmu z chwilą podpisania umowy.

1.2. Wynajmującym jest Przedsiębiorstwo Transportowe Marian Strama siedzibą 34-500 Zakopane Balzera 30 NIP 7360003843 tel. 182062700, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w którego zakresie działalności jest wynajem przyczep, a przedmiot umowy stanowi własność wynajmującego.

1.3. Przedmiotem najmu jest przyczepa wraz z wyposażeniem określona w protokole zdawczo-odbiorczym, który stanowi załącznik do umowy.

1.4. Wynajmujący wydaje przyczepę najemcy w pierwszym dniu wynajmu o godzinie podanej w umowie, a najemca zobowiązuje się zwrócić przyczepę w stanie kompletnym i niepogorszonym w miejscu, gdzie przyczepę odebrał najpóźniej w ostatnim dniu najmu

1.5. Najemca oświadcza, że wie jak prawidłowo eksploatować przyczepę i zobowiązuje się zwrócić ją kompletną oraz w stanie niepogorszonym w ustalonym terminie.

 

2. Zobowiązania i odpowiedzialność najemcy

2.1. Kierowcą pojazdu ciągnącego przyczepę może być najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy najmu jako drugi kierowca. Kierujący tym pojazdem musi mieć w przypadku wynajmu przyczep osobowych ukończone 28 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat, a w przypadku najmu przyczep towarowych ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat.

2.2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Najemca oświadcza, że spełnia wymagania i ma kwalifikacje oraz uprawnienia do kierowania zestawem pojazdów.

2.3. Przyczepa ubezpieczona jest w TUiR WARTA. Przyczepa osobowa w zakresie OC, AC i KR, a przyczepa towarowa w zakresie OC. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia przyczep i ustalonych tam procedur w przypadku powstania szkody. Najemca zobowiązany jest dołożyć wszelkiej staranności przy zabezpieczeniu przyczepy przed kradzieżą, oraz przy przechowywaniu dokumentów przyczepy i kompletu kluczy, gdy znajduje się poza przyczepą.

2.4. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na przyczepie z winy najemcy i z winy innych osób korzystających z przyczepy w trakcie wynajmu w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem, także za skutki naruszenia warunków ubezpieczenia, warunków ogólnych i nieprzestrzeganie wymagań stawianych kierowcy. Udział własny najemcy w takich szkodach wynosi 500 PLN.

2.5. W przypadku poważnych awarii, wypadku, kradzieży lub uszkodzenia przyczepy w wyniku czynu zabronionego najemca winien niezwłocznie wezwać policję lub odpowiednie służby, oraz zawiadomić wynajmującego o zaistniałej sytuacji. Najemca winien także zabezpieczyć przyczepę przed dalszym zniszczeniem, kradzieżą czy dewastacją. Najemca powinien zastosować się do procedur ustanowionych przez TUiR WARTA. Telefony alarmowe TUiR WARTA 801308308, +48502308308.

2.6. W przypadku uszkodzenia przyczepy powstałego z winy innych uczestników ruchu drogowego najemca zobowiązany jest powiadomić policję i uzyskać od niej potwierdzenie zgłoszenia z danymi sprawcy i polisy OC sprawcy. Najemca winien zapisać dane o zdarzeniu i o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i terminy ich ważności. Szkody niezgłoszone i niepoświadczone przez policję najemca jest zobowiązany naprawić na własny koszt.

2.7. W przypadku uszkodzenia przyczepy osobowej powstałego z winy najemcy zobowiązany jest on postępować zgodnie z procedurą ustaloną przez TUiR WARTA, zgłosić szkodę ubezpieczycielowi oraz współpracować przy likwidacji szkody. Szkody niezgłoszone lub nieprzyjęte do likwidacji przez ubezpieczyciela najemca jest zobowiązany naprawić na własny koszt, a w przypadku ograniczenia odszkodowania zwrócić wynajmującemu wartość szkody niepokrytej przez ubezpieczyciela.

2.8. W przypadku uszkodzenia przyczepy towarowej powstałego z winy najemcy zobowiązany jest on naprawić szkody na własny koszt.

2.9. W przypadku awarii przyczepy powstałej bez winy najemcy wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu kosztów usunięcia awarii pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z nim zakresu naprawy, dostarczenia pełnej dokumentacji i faktur wystawionych na wynajmującego oraz wymienionych części. Jeżeli awaria taka uniemożliwiła użytkowanie przyczepy, to wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia wynagrodzenia za wynajem za te dni.

2.10. W przypadku, gdy awaria powstała z winy najemcy, to jest on zobowiązany usunąć awarię na własny koszt, a jeżeli awaria lub sposób jej usunięcia wpłyną na zmniejszenie wartości przyczepy, albo uniemożliwią jej dalszy wynajem wynajmujący ma prawo dochodzić od najemcy powetowania poniesionych strat.

2.11. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia przyczepy w wyniku czynu zabronionego najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia zdarzenia i powstałych strat.

2.12. Jeśli uszkodzenie czy awaria nie mają wpływu na bezpieczeństwo jazdy, ani na pogorszenie stanu technicznego przyczepy najemca może kontynuować wynajem. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczną jazdę z zachowaniem procedur opisanych wyżej.

2.13. Najemca zobowiązany jest prawidłowo eksploatować przyczepę i zwrócić ją kompletną oraz w stanie niepogorszonym. Wynajmujący może więc dochodzić od najemcy kosztów przywrócenia przyczepy do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona przez najemcę, czy osobę kierującą pojazdem, albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania przez najemcę przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem przyczepy.

3. Zawarcie umowy, płatności, odstąpienie od umowy

3.1. W celu zawarcia umowy najemca winien przedstawić wynajmującemu do wglądu oraz załączyć ksero dowodu osobistego, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu ciągnącego.

3.2. Po potwierdzeniu terminu wynajmu przyczepy strony zawierają umowę i najemca wpłaca w ustalonym terminie zadatek najmu. Brak wpłaty zadatku w terminie oznacza odstąpienie od umowy. Zmiana terminu wynajmu po wpłacie zadatku jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą wynajmującego. Pozostałą kwotę wynajmu, kaucję i opłatę serwisową najemca wpłaca w kasie lub na konto wynajmującego najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem wynajmu. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto wynajmującego. Brak płatności w podanym terminie jest jednoznaczny z odstąpieniem najemcy od umowy, a zadatek przechodzi na własność wynajmującego.

3.3. Na cenę wynajmu przyczepy składa się z wynagrodzenie za wynajem liczone według stawki dziennej i opłata serwisowa, która obejmuje jednorazowe wyposażenie i szkolenie z zakresu obsługi przyczepy.

3.4. Aktualna wysokość wynagrodzenia za wynajem, opłaty serwisowej, kaucji i zadatku podana jest na stronie internetowej wynajmującego.

3.5. Odstąpienie od umowy musi być dostarczone stronie w formie elektronicznej lub pisemnej.

3.6. W przypadku odstąpienia od umowy przez najemcę na 30 dni przed rozpoczęciem wynajmu zadatek nie podlega zwrotowi.
3.7. W przypadku odstąpienia od umowy przez wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.

3.8. W przypadku odstąpienia od umowy przez najemcę w trakcie wynajmu najemca zobowiązany do zwrotu przyczepy w ciągu 24 godzin. Jeżeli najemca nie zwróci przyczepy winien niezwłocznie podać miejsca postoju przyczepy oraz zwrócić wynajmującemu koszt transportu przyczepy do ustalonego miejsca zdania przyczepy.

4. Kaucja

4.1. Na zabezpieczenie ewentualnych szkód na przyczepie, płatności za przedłużenie najmu czy innych roszczeń wynajmującego, najemca wpłaca wynajmującemu kaucję.

4.2. Zwrot kaucji następuje w całości przy zwrocie przyczepy, jeżeli przyczepa jest wysprzątana, nie posiada żadnych braków czy uszkodzeń i wszystkie opłaty związane z wynajmem zostały uregulowane. W innym przypadku kaucja zwracana jest do siedmiu dni, po potrąceniu opłat, kosztów sprzątania, uzupełnieniu braków i naprawie uszkodzeń .

4.3. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku kradzieży przyczepy, porzucenia przyczepy, szkody całkowitej, zgubienia kluczy, zgubienia dowodu rejestracyjnego, palenia tytoniu w przyczepie. Kaucji nie zatrzymuje się, jeśli sprawcą uszkodzenia przyczepy jest ustalona osoba trzecia i szkody została w całości pokryta z jej polisy ubezpieczeniowej.

4.4. Wynajmujący ma prawo do obciążenia najemcy i potrącenia z kaucji opłat wynikających z najmu, kar umownych, kosztów transportu przyczepy, kosztów sprzątania przyczepy wewnątrz, braków w wyposażeniu przyczepy, szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją przyczepy, szkód niepokrywanych z polisy ubezpieczeniowej, mniejszych uszkodzeń i udziału własnego najemcy przy szkodach z jego winy.


5. Przekazanie, eksploatacja i zdanie przyczepy.

5.1. Minimalny okres wynajmu przyczepy osobowej to siedem dni, przyczepy towarowej jeden dzień.

5.2. Najemca może przedłużyć wynajem tylko po otrzymaniu zgody wynajmującego mailem lub SMSem z telefonu wynajmującego. Przedłużenie najmu w takim trybie odbywa się na zasadach określonych w umowie.

5.3. W przypadku zdania przyczepy osobowej po upływie terminu określonego w umowie bez uzyskania zgody wynajmującego najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.

W przypadku zdania przyczepy towarowej po upływie terminu określonego w umowie bez zgody wynajmującego najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.

Jeżeli najemca nie skontaktuje się z wynajmującym i nie zwróci przyczepy do 8 godzin po terminie wskazanym w umowie, to wynajmujący ma prawo uznać, że przyczepa została skradziona.

5.4. Jeżeli wynajmujący z przyczyn niezależnych od niego nie udostępni przyczepy najemcy w podanym terminie najemca może odstąpić od umowy. Wynajmujący zwróci natychmiast najemcy wpłacone przez najemcę kwoty, lub gdy wynajmujący nie odstąpi od umowy zwróci różnicę kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu przyczepy.

5.5. Zwrot przyczepy w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie zobowiązuje wynajmującego do zwrotu opłaty z tego tytułu, jednak tylko wtedy, gdy będzie w stanie przyczepę wynająć.

5.6. Przed przekazaniem przyczepy najemca zobowiązany jest przejść przeszkolenie w zakresie obsługi przyczepy.

5.7. Wydanie przyczepy następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wynajmujący wydaje przyczepę sprawną technicznie, czystą zewnątrz i wewnątrz, z napełnionymi butlami gazowymi, chemikaliami do toalety i papierem toaletowym. Ewentualne uwagi o stanie przyczepy najemca winien wpisać do protokołu.

5.8. W okresie wynajmu najemca ponosi wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem przyczepy, w tym opłaty drogowe oraz koszty napraw w trakcie wynajmu.

5.9. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu technicznego przyczepy i upewnienia się przed jazdą, że spełnia ona wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. Przed rozpoczęciem jazdy w przyczepie osobowej należy zwinąć i zablokować markizę, zamknąć dopływ gazu na głównym zaworze butli, zamknąć okna, wywietrzniki i drzwi na klucz, zablokować zamknięcia lodówki, szuflad i szafek, złożyć stoliki, siedzenia i kanapę, podnieść łapy stabilizujące i kółko podparcia, odblokować napęd ręczny, złożyć i sprawdzić zamknięcie anteny. W czasie jazdy zabronione jest otwieranie okien bocznych i górnych wywietrzników. W przyczepie towarowej trzeba sprawdzić mocowanie i zamkniecie plandeki.
5.10. Przed pozostawieniem przyczepy należy ją zahamować, zabezpieczyć i sprawdzić jej zamknięcie. Pozostawienie przyczepy w bezpośrednim sąsiedztwie imprez masowych możliwe jest tylko na parkingu strzeżonym.

5.11. W przypadku powstania pożaru w przyczepie należy natychmiast opuścić przyczepę nie starając się ratować pozostawionych w niej rzeczy. 

5.12. Zdanie przyczepy następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca winien zdać przyczepę z otrzymanym wyposażeniem, sprawną technicznie i posprzątaną wewnątrz. Ewentualne uwagi o stanie przyczepy wynajmujący wpisuje do protokołu. Odbiór przyczepy przez wynajmującego nie zwalnia najemcy z odpowiedzialności za szkody, jeżeli zostały wykryte później, a nie można ich było zauważyć przy zwrocie przyczepy. 

6. Ograniczenia w zakresie użytkowania, wyłączenia odpowiedzialności

6.1. Przyczepa osobowa nie może być wykorzystywana przez najemcę do celów innych niż rekreacyjno–turystyczne. Nie może być używana do przewozu ładunków, materiałów łatwopalnych, trujących i niebezpiecznych.

6.2. Przyczepa towarowa nie może być wykorzystywana przez najemcę do celów innych niż przewóz ładunków o dopuszczalnych gabarytach i masie.

6.3. Najemca nie może dokonywać w przyczepie żadnych zmian, ani przeróbek technicznych.

6.4. Wyjazd przyczepy dozwolony jest wyłącznie do państw wspólnoty europejskiej i państw stowarzyszonych.

6.5. W przyczepie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku naruszenia powyższego zakazu wynajmujący ma prawo zatrzymania kaucji oraz obciążenia najemcy kosztami usunięcia skutków palenia przewyższającymi wysokość kaucji.

6.6. Najemca nie ma prawa podnajmu przyczepy.

6.7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w przyczepie, oraz za mocowanie i sposób transportu przedmiotów przewożonych przyczepą towarową.

6.8. W przypadku kradzieży przyczepy lub uszkodzenia uniemożliwiającego kontynuowanie wynajmu wynajmujący nie jest zobowiązany do dostarczenia przyczepy zastępczej, zorganizowania czy pokrycia kosztów zakwaterowania oraz kosztów powrotu najemcy do miejsca zamieszkania.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

7.1. Najemca podpisując umowę wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przechowywanych w bazach danych wynajmującego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy, zachowując prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia.

Najemca wyraża zgodę na ujawnianie danych osobowych najemcy upoważnionym pracownikom wynajmującego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

Polecamy wycieczki:

Wycieczka objazdowa do Budapesztu

Wycieczka do Wiednia

Spływ przełomem Dunajca

Wycieczka do Wieliczki

Wycieczka do Tatralandii

 

Zimą polecamy:

Zapraszamy pod NOSAL